Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NEDDY

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis

gebruikt.

1. NEDDY: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Daalakkersweg 6-06, 5641 JA te Eindhoven, ingeschreven

in het Handelsregister onder KvK-nummer 81400357. BTW-nummer NL003556397B75 IBAN NL40 SNSB 0339892870

2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie NEDDY een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Consument: een Klant, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Partijen: NEDDY en de Klant gezamenlijk.

5. Overeenkomst: iedere middels de Webwinkel tot stand gekomen overeenkomst tussen Partijen, in het kader waarvan NEDDY zich jegens de Klant heeft verbonden tot de verkoop en levering van Producten.

6. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door NEDDY aan de Klant te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend,

volgens specificaties van de Klant vervaardigde drukwerkartikelen begrepen kunnen zijn.

7. Webwinkel: www.eigenhuisstijl.com.

8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand

der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van NEDDY en iedere Overeenkomst.

2. De eventuele algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de Overeenkomst van

toepassing.

3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor

zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden,

geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast

de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden

teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de

strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Elk aanbod van NEDDY is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. NEDDY kan zijn

aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Klant, nog herroepen.

2. De Klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van NEDDY dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van NEDDY, op de

daartoe door NEDDY aangewezen wijze, door de Klant is aanvaard. De bestelling zal, onverminderd het bepaalde in lid 1, per

e-mail aan de Klant worden bevestigd.

4. Indien de Klant de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de

Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de

verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING

1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de Consument een Overeenkomst tot 14

dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.

2. De Consument heeft geen recht van ontbinding bij:

a) de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden

vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon

bestemd zijn, waaronder in elk geval alle drukwerkartikelen begrepen;

b) de levering van Producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk

Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.

3. De Consument kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door NEDDY

aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij NEDDY. Zo spoedig mogelijk nadat NEDDY

in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de

voorwaarden van dit artikel, zal NEDDY de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail bevestigen.

4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de

verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig

Pagina 2 van 5

is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts

mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

5. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende Producten onbeschadigd, met alle

geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan NEDDY retourneren.

6. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de

Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. NEDDY is gerechtigd deze waardevermindering aan de

Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen

betaling.

7. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst conform het

bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.

8. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor

rekening van de Consument.

9. NEDDY zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat

wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding

van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door NEDDY zijn terugontvangen, dan wel door

de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Terugbetaling geschiedt aan de hand van

dezelfde betaalmethode als waarmee betaling door de Consument heeft plaatsgevonden.

10. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele

verzendkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is NEDDY niet

verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de

door NEDDY aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | LEVERINGSTERMIJNEN

Alle eventuele leveringstermijnen waartoe NEDDY zich jegens de Klant heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale

termijnen. Het verzuim van NEDDY treedt niet eerder in dan nadat de Klant NEDDY Schriftelijk in gebreke heeft gesteld,

in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en NEDDY na het verstrijken van de

laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

ARTIKEL 6. | LEVERING

1. Levering van Producten geschiedt door bezorging daarvan op het door de Klant opgegeven afleveradres.

2. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of namens de

Klant in ontvangst zijn genomen.

3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in

ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen.

4. Indien de Producten niet of niet tijdig aan de Klant kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Klant is toe te

rekenen, is NEDDY gerechtigd de Producten op kosten van de Klant op te slaan, onverminderd de verplichting van de Klant

tot voldoening van de overeengekomen prijs.

5. In het geval dat de Klant afname van de Producten weigert of anderszins nalatig is de Producten in ontvangst te nemen, zal de Klant

op eerste verzoek van NEDDY mededelen binnen welke termijn de Producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn

zal nimmer langer zijn dan twee weken na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. NEDDY is bevoegd de

Overeenkomst te ontbinden indien de Klant, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de Producten

nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van de overeengekomen prijs, de redelijke

kosten voor opslag van de Producten en eventueel andere door de tekortkoming van de Klant ontstane kosten.

ARTIKEL 7. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

1. De Klant dient op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de

Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Klant niet

aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient hij daarvan onverwijld mededeling te doen aan NEDDY.

2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering van de Producten redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare

gebreken, dienen binnen 14 dagen nadat de Klant van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in

kennis had kunnen geraken, per e-mail (info@eigenhuisstijl.nl), onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht

betrekking heeft, bij NEDDY te zijn ingediend.

3. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen

in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na

ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij NEDDY is geklaagd.

4. Indien de Klant niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, vloeit er voor NEDDY uit een dergelijke

klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.

Pagina 3 van 5

5. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan NEDDY bestaan, behoudens voor zover de wet

daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 8. | CONFORMITEIT

1. NEDDY staat ervoor in dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en al die eigenschappen bezitten die de Klant

redelijkerwijs mocht verwachten (conformiteit).

2. Geen grond voor een geldige aanspraak op non-conformiteit zijn in elk geval gebreken van geleverde Producten als gevolg van na

de levering van buiten komende oorzaken en andere niet aan NEDDY toerekenbare omstandigheden. Daaronder wordt nietlimitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige

behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde, waaronder mede

begrepen reparaties of andersoortige herstellingen welke niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van NEDDY zijn

uitgevoerd.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

1. NEDDY is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe

gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer

geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en

jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, epidemieën, pandemieën, ziekte, brand, maatregelen van enige overheid, gewelddadige

of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van NEDDY of derden.

2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie

maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met

onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Indien NEDDY bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of

nog slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk

nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige

Overeenkomst.

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. NEDDY is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de

Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te

ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel

na het sluiten van de Overeenkomst NEDDY ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant

zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of

dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door

NEDDY in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn

verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn

goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is NEDDY gerechtigd om de Overeenkomst

met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Klant reeds genoegzame zekerheid voor de

door hem aan NEDDY verschuldigde en eventueel nog verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld.

3. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door NEDDY uitgeoefende

opschortings- of ontbindingsrecht.

4. De Klant is verplicht de schade die NEDDY ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te

vergoeden.

5. Indien NEDDY de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen die NEDDY op de Klant heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | BETALINGSVOORWAARDEN

1. NEDDY is gerechtigd te vorderen dat het door de Klant verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling

wordt voldaan, met dien verstande dat NEDDY een Consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van

de overeengekomen koopprijs. Indien de Consument evenwel reeds vrijwillig voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de

koopprijs heeft gekozen, blijft hij aan deze keuze gebonden.

2. NEDDY is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant alle op hem rustende

en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens NEDDY is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 is Eigen

Huisstijl in geval van betalingsverzuim van de Klant dan ook gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat

de Klant zijn betalingsverzuim heeft gezuiverd.

Pagina 4 van 5

3. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door NEDDY aangewezen wijze en op het door NEDDY aangezegde

moment dan wel binnen de door NEDDY vermelde termijn. In geval van overboeking hanteert NEDDY een

standaardbetalingstermijn van acht dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.

4. NEDDY is gerechtigd de aan de Klant toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.

5. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn

goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen

op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de

Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een

maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente,

de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Klant een Consument is.

7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant

verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem voor de uitvoering van de

Overeenkomst beschikbaar gestelde informatie, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die

uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan NEDDY kan worden

toegerekend.

2. NEDDY is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade

als gevolg van bedrijfsstagnatie. NEDDY is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en

met name het bepaalde in lid 4, jegens de Klant slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Klant lijdt als gevolg van

een toerekenbare tekortkoming van NEDDY in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare

tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te

vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste

vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft

op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van NEDDY aan de Overeenkomst te laten

beantwoorden, voor zoveel deze aan NEDDY toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben

geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

3. Mocht NEDDY aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft NEDDY te allen tijde het recht deze schade te herstellen.

De Klant dient NEDDY hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van NEDDY ter

zake vervalt.

4. De aansprakelijkheid van NEDDY is beperkt tot ten hoogste herstel of vervanging van de Producten waarop de

aansprakelijkheid van NEDDY betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Eigen

Huisstijl beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de

aansprakelijkheid van NEDDY betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van NEDDY nimmer meer

zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door NEDDY afgesloten

aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van NEDDY dat

krachtens die verzekering toepassing vindt.

5. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 7, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren

jegens NEDDY één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren

die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt,

door verloop van twee jaren.

6. De Klant vrijwaart NEDDY van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst

schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan NEDDY toerekenbaar is.

7. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2

van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door NEDDY geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Klant alle betalingsverplichtingen uit de betreffende

Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

2. Het is de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze

te bezwaren.

Pagina 5 van 5

3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of

doen gelden, is de Klant verplicht NEDDY hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

4. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan NEDDY of de door NEDDY aangewezen derden om al die plaatsen

te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. NEDDY is bij verzuim van de Klant

gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van

de Klant.

5. Als de Klant, nadat de Producten door NEDDY aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het

eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet

nakomt.

ARTIKEL 14. | INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Het is de Klant niet toegestaan handelingen te verrichten die inbreuk maken op de handelsnaam of andere intellectuele

eigendomsrechten van NEDDY. NEDDY behoudt zich dan ook alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien

van de Producten en delen daarvan, behoudens voor zover deze rechten bij de Klant of derden rusten.

2. Het is de Klant verboden de goederen als bedoeld in lid 1 en ten aanzien waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij Eigen

Huisstijl dan wel zijn licentiegevers rusten, te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of te (doen)

gebruiken op een andere wijze dan uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit.

3. Een inbreuk op het bepaalde in dit artikel verplicht de Klant tot vergoeding van de schade die NEDDY dientengevolge lijdt.

Voorts is NEDDY gerechtigd om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk te vorderen.

ARTIKEL 15. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 7, binnen bekwame

tijd nadat de Klant de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail

(info@eigenhuisstijl.nl) te worden ingediend bij NEDDY.

2. Bij NEDDY ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een

klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en

een indicatie van wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien de klacht, in het kader van een Overeenkomst, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil

voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing.

2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in

onderling overleg te beslechten.

3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde

rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van NEDDY aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen

tussen Partijen kennis te nemen.

 

 • Bidons
 • Usp 1
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Digitaal ontwerp
   • Gratis digitale proef
 • Usp 2
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Persoonlijk advies
   • Offerte binnen 1 uur!
 • Usp 3
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Conceptontwikkeling
   • Advies op maat
 • Usp 4
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Scherpe prijzen
   • Snelle levering

TRENDING ITEMS

Laat een van deze trending artikelen bedrukken met jouw logo!

Stuur ons een bericht

Bewijs dat u geen robot bent